En Sant Boi de llobregat, Barcelona   Inicio patrimonio en  Sant Boi Quienes somos patrimonio de Sant Boi contacta con patrimonio de Sant Boi
 
patrimonio de Sant boi de llobregat , barcelona
 
patrimonio arquitectonico de sant boi
patrimonio historico de sant boi
patrimonio cultural de sant boi
Carteles de Sant Boi , barcelona
Patrimonio de arte en sant boi, barcelona
premios de sant boi, barcelona
masias de Sant Boi
patrimonio de barrios de sant boi
 
linea nenu
Masias
:: Masies del Delta
:: Cal Monjo
:: Cal Jagó
:: Cal Pastora o
Cal Vilaplana
:: Cal Pinques
:: Cal Xic Parellada
:: Cal Tombarella
:: Cal Maurici
:: Masies de Muntanya
:: Can Palòs
:: Can Pubill
:: Masies de Marina
:: Cal Maurici
:: Cal Font
:: Can Penyasco
:: Ca l'Hosténsia
:: Can Balanyá
:: Mas Pineda
linea patrimonio sant boi , barcelona
  Masias de
Sant Boi
 
  :: Cal Monjo

Tot agafant el camí de la Ribera, trobem la masia de cal Monjo coneguda al segle XV com a Torre de l’Estacada; és una de les masies més antigues de la Ribera, dins el terme del Prat, actualment més propera al riu com a conseqüència del desviament del Llobregat.
La construcció principal és de planta basilical, formada per tres cossos paral·lels amb el central més elevat que els laterals; modernament s’amplià la casa cap a ponent. Si observem la façana principal veiem que ha estat construïda amb tàpia, una tècnica que aixeca els murs amb terra humida, grava i ceràmica maçonades dins un motlle de fusta, amb llicorella, amb marès vermell en la portalada, on llegim “VSEPHVS MENS...”, amb maons i amb gres de Montjuïc. A mitjan segle XIX es cobreix la façana amb un esgrafiat, del qual encara podem apreciar part dels dibuixos i llegir la inscripció "torre dan on romeu" sobre el balcó esquerre.
A llevant de cal Monjo trobem un habitatge del segle XVIII- XIX de planta rectangular i el teulat a dues vessants. A ponent de la masia trobem un gran estable amb un ramat d’ovelles i cabres, l’actual sector productiu. Entre aquest corral i la masia, en el mateix camí, hem de fixar-nos en una roda de molí semienterrada. Cal Monjo disposa d’un sistema de defensa contra les riuades que desvia l’aigua per mantenir les terres de pastura. Al camí d’entrada trobem un bagant de marès vermell, amb uns encaixos per col·locar fustes sostingudes per sacs de sorra, i el clos de tanca, que protegeix el mas per la part posterior. Aquest clos és visible tant en els fonaments de l’estable com en un tram entre el camp de pastures i la regadora que passa darrera la masia.
  :: Cal Jagó

Trobem documentada aquesta construcció com a mínim al segle XIX. És de forma rectangular amb planta baixa, pis i golfes. Unes galeries s’afegeixen a la façana posterior imitant unes obertures parellades de punt rodó per eliminar la austeritat de la construcció. Disposa també d’un clos de tanca ple de bardissa i difícil de veure.
La masia de Cal Jagó i les seves 26 mujades (mesura equivalent al tros de terra que poden llaurar un parell de bous en un dia, 4896,5 m2) foren reclamades pel Prat de Llobregat a principi del segle XX. Però mentre altres terres i masies de Sant Boi i l’Hospitalet van passar al Prat de Llobregat, cal Jagó no.
Cal Jagó està en total explotació. El conreu dominant és l’horta de temporada. Aquesta dedicacó fa que actualment es conservin dos magatzems o porxos. El més antic, i més proper a la masia, és de planta rectaangular amb una gran obertura per guardar-hi l’utillatge agrícola. A llevant, trobem un segon porxo de grans dimensions i planta rectangular.
  :: Cal pastora o Cal Vilaplana

També coneguda com Cal Vilaplana, està documentada com a mínim a principis del segle XIX. Aquesta masia ha sofert escasses transformacions.
L’hem d’observar com un exemple de masia primitiva del delta dels segles XVIII-XX. Es tracta d’un edifici d’un sol cos, de planta quadrada o rectangular, amb el teulat a dues aigües i el carener paral·lel a la façana, amb gres o pedra de Montjuïc, maó pla i escassa llicorella com a materials constructius. Modernament s’afegí al costat de llevant un porxo rectangular.
La masia té dos rellotges de sol, un a la façana principal, rodó i molt poc visible, per indicar les hores pròximes a migdia, i un segon a la façana de ponent per a les últimes hores del dia. Actualment, com denota el pati, aquesta masia és en plena explotació agrícola amb productes d’horta.
  :: Can Pinques

Masia habitada per la mateixa família des del 1911. El seu origen rau en una petita barraca o caseta depenent de cal Monjo que s’utilitzava per guardar-hi les eines. Amb el temps va créixer i es va formar la primitiva, de mitjans del segle XIX, semblant a cal Pastora, però actualment molt transformada.
A principis del segle XX, la voluntat dels propietaris a residir-hi va fer que sobre aquesta primigènia construcció es realitzessin importants obres: l’eliminació del teulat a doble vessant, la construcció d’un segon pis fet amb maons i amb planta baixa molt més elevada, destinada a cobert i emmagatzematge agrícola. Cal Pinques, finca que abastava fins al Llobregat, actualment està en plena producció agrícola; hi dominen els conreus moderns de l’horta en substitució dels fruiters.
  :: Cal Xic Parellada

La família que havia aquesta masia hi viu des de mitjan segle XIX. El mas disposa de clos de defensa en cas de riuada, realitzat amb la terra dels camps. És un edifici auster, de planta rectangular, amb el carener paral·lel a la façana, planta baixa i pis, que ha sofert ampliacions amb el pas del temps. La construcció primigènia, de pedra de Montjuïc i combinada amb maons, era formada per dos cossos: un de planta rectangular amb planta baixa i pis amb un estable annexionat, semblant a cal Pastora. En el safareig es conserva una bomba i un gerró per extreure’n aigua, així com dos pous construïts amb maons.
Davant de la masia hi ha l’hort amb fruiters per al consum propi; a ponent encara podem veure un camp de fruiters mig abandonat en procés de substitució per l’horta.
  :: Cal Tombarella

Actualment aquesta masia es coneix com cal Tombarella Nou, la Casa Blanca o cal Pau de la Casa Nova, però fins el 1916, quan es va produir el canvi de família, era coneguda com cal Busquets. La nova família ocupant va portar aquest nom de la seva casa antiga, cal Tombarella Vell, al Prat del Llobregat, una masia situada a l’antic camí de Camps Rodons, al costat del que era l’Aeroport Canudas.
La masia actual presenta una estructura molt canviada, sobretot pel que fa a l’orientació, ja que és de les poques que no mira a migdia. Antigament era un edifici molt més auster, de planta rectangular d’un sol cos, amb planta baixa i pis, que va créixer seguint les noves necessitats. En lloc de fer-ho pels costats de ponent i llevant es van afegir nous cossos a la façana principal o de migdia, tot convertint l’antiga façana de llevant en l’actual façana principal.
Actualment destaquen els fruiters com a principal producció, ja que és de les darreres explotacions al delta que han resistit les batzegades del sector.
  :: Cal Maurici

1730. Apareix documentada com a mínim a principis del XVIII, i fou adquirida el 1948 per la família que l’ocupa. És de planta basilical, formada per tres cossos amb el central més elevat que els altres i la teulada a dues aigües.
A la façana podem observar restes d’un esgrafiat, semblant al de cal Monjo, amb decoracions geomètriques de rectangles, d’angles arrodonits i rombes aspats. Els materials constructius són molt significatius: domina en els paraments més antics la llicorella de fractura angulosa, disposada de forma irregular i lligada amb morter de calç. Hem de fixar-nos en el ràfec o voladís que evita que l’aigua llisqui i malmeti la façana, format per rajoles sortides en punta de diamant.
A cal Maurici s’ha substituït el conreu dels fruiters típics del delta, com la pomera, el presseguer i la perera, per l’horta. També s’hi han cultivat altres arbres prop dels canals, com els codonyers, empeltats amb troncs de muntanya, més resistents a les adversitats climàtiques.
 
 
       
Actualización 16 July, 2017

 
 
facebook sant boi noticies twitter sant boi noticies flickr sant boi Instagram sant boi youtube sant boi tv
linea
Inicio Agenda de Sant Boi Sant Boi Noticias
Mapa web Guía de Sant Boi Sant Boi Km0
  Ocio en Sant Boi Made in Sant Boi
  Sant Boi Participa Esculturas de Sant Boi
  Sant Boi Cultura Patrimonio de Sant Boi
  Sant Boi Comercio  
linea